1. IMG_4682 Massy BobSTYLIST:OMATSU(松尾博哲)
  2. IMG_0167 2 Massy LongSTYLIST:OMATSU(松尾博哲)
  3. IMG_0570 新感覚Short HairSTYLIST:OMATSU(松尾博哲)
  4. IMG_0314 Massy Bob StyleSTYLIST:OMATSU(松尾博哲)
  5. IMG_5461 英国風shortSTYLIST:OMATSU
  6. IMG_5559 O.TO.NA short hairSTYLIST:OMATSU